Landing image
Еколошка одговорност

„Рафинерија нафте Брод“ а.д. у свим фазама производње нафтних деривата прати основне показатеље утицаја на животну средину у циљу смањења еколошких ризика.

У Рафинерији је имплементиран ИСО стандард 14001:2004 који дефинише захтјеве за управљање заштитом животне средине, на начин да се испуне захтјеви важећих закона, прописа и заинтересованих страна, елиминисања, смањења и стављања под контролу аспеката који могу имати негативан утицај на животну средину.

У складу са важећим законским прописима, путем екстерних контрола врши се мониторинг земљишта, отпадних и подземних вода, ваздуха, емисија, нејонизујућих зрачења, а на основу чега овлаштене организације израђују извјештаје о обављеним испитивањима.

Постројења за чишћење отпадних вода у „Рафинерији нафте Брод“ а.д. раде нормалним режимом и у складу са захтјевима Водне дозволе.

Збрињавање отпада  који се генерише на локацији друштва врши се путем  овлашених организација.

У пројекте који су директно везани за екологију и унапријеђење животне средине, само током 2016. године инвестирано је више од 20 милиона КМ.