Landing image
Istorijat i budućnost

„Rafinerija nafte Brod“ a.d. je osnovana 1892. godine od strane mađarske kompanije za hemijsku industriju „Danica“. Kapacitet fabrike je bio 25.000 tona godišnje.

Zbog svog geografskog položaja opština Brod je bila logičan izbor za izgradnju Rafinerije nafte, a prvenstveno zbog lakog pristupa rijeci Savi koja je plovna od Siska do ušća u Dunav i dalje do Crnog mora, kao i vezi sa prugom normalnog kolosijeka sa zemljama Evrope i uskog kolosijeka sa Bosnom. Takođe, u Brodu se nalazila velika pretovarna željeznička stanica.

1927.godine, nakon pregovora sa „Standard Oil Company“, država prodaje Rafineriju nafte. Novi vlasnik gradi novu destilaciju kapaciteta 300 tona dnevno. Sa početkom II svjetskog rata, „Standard Oil Company" napušta Jugoslaviju.

Nakon drugog svjetskog rata, „Rafinerija nafte Brod“ a.d. je obnovljena i nacionalizovana. Izgrađena su nova postrojenja većeg kapaciteta prerade uz tendenciju povećanja sekundarne prerade. Na bazi ovih kapaciteta preradom postrojenja - termičkog krekinga kapacitet se povećao na 1.800 tona dnevno, a sa otklanjanjem uskih grla u proizvodnji 1960.godine, kapacitet se povećao na 2.500 tona. Sve veća motorizacija, rast potrebe za motornim gorivima kao i razvoj tehnologije prerade nafte u svijetu, uticali su da se brodska rafinerija okrene izgradnji linije Snam Progetti kapaciteta 2.000.000 t/g. Ova linija je završena 1968. godine i zovemo je stara linija prerade. 1990. godine izgrađena je nova linija kapaciteta prerade 3.000.000 tona nafte godišnje koju čine desetak proizvodnih procesa. Nova linija je trebala da zadovolji velike potrebe tržišta za naftnim derivatima i petrohemijskim sirovinama. Ambiciozni planovi razvoja „Rafinerije nafte Brod“ a.d. prekinuti su 1991. godine sa početkom građanskog rata na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ). Završetkom rata pristupilo se sanaciji ratnih šteta i revitalizaciji „Rafinerije nafte Brod“ a.d. Brod.

U trenutku privatizacije, proizvodni pogoni Rafinerije nisu bili funkcionalni od 2005. godine. Ruska državna kompanija „Zarubezhneft“ a.d. 2007. godine započinje sveobuhvatni proces modernizacije Rafinerije nafte Brod, a već 2008. godine u potpunosti je modernizovana i u pogon puštena nova linija prerade, sa kapacitetom 1,2 milion tona prerade nafte godišnje. U modernizaciju postrojenja novi vlasnik uložio je više od 260 miliona evra, a u potpunosti su obnovljeni i izgrađeni sledeće objekti:

  • Ispitivanje i pripremanje za puštanje u rad „Stare linije“ kapaciteta 1,2 miliona tona godišnje;
  • Modernizacija i certifikacija laboratorije;
  • Rekonstrukcija „nove linije“;
  • Rekonstrukcija i modernizacija transportne infrastrukture, i
  • Više od 40 investicionih projekata koji su dio sveobuhatne modernizacije postrojenja rafinerije.

Danas Rafinerija nafte Brod proizvodi motorna goriva usklađena sa evropskom EURO 5 normom kvaliteta.

 

Budućnost

Daji program razvoja Rafinerije nafte Brod definisan je kroz tri ključna segmenta:

  1. Realizacija novih investicionih projekata u periodu 2018 - 2022. godine;
  2. Smanjenje operativnih rashoda i povećanje operativne efikasnosti rafinerije;
  3. Realizacija programa energetske efikasnosti.

Prioritetni novi investicioni projekti, a koji će biti realizovani i predstojećem periodu, su: gasifikacija proizvodnog pogona; zamjena gorionika na pećima; modernizacija vodonične mreže; modernizacija i montaža novog automatskog sistema upravljanja procesom na sekcijama 04, 05, 06; modernizacija sistema predaje sirovine na sekciji 05, i montaža ASIUR.

Projekti energetske efikasnosti, pored gasifikacije, obuhvataju i: primjenu mjera za vršenje energetske revizije; montažu mjernih instrumenata; zamjenu osvjetljenja štednim sijalicama; prelazak sa parnog grijanja na električno