Landing image
Kvalitet i standardi

Centralna laboratorija „Rafinerije nafte Brod“ a.d. prati čitav proces prerade nafte - kvalitet sirove nafte, rad procesnih postrojenja te kvalitet gotovih komercijalnih proizvoda. Laboratorija je savremeno opremljena i kadrovski osposobljena da primjenom propisanih metoda ocijeni kvalitet proizvoda za koje izdaje propisane certifikate - uvjerenja koji prate proizvode.

U okviru područja fizičko – hemijskog ispitivanja nafte i naftnih proizvoda, Laboratorija RNB je 2012. u skladu sa zahtjevima standarada BAS EN ISO/IEC 17025:2006 prvi put sertifikovana. Obim i područje akreditacije se, u skladu sa potrebama i zahtjevima tržišta od 2012. do danas konstantno povećava. Trenutno akreditacija obuhvata oko 70 metoda ispitivanja nafte i naftnih proizvoda, hemikalija i hemijskih proizvoda, asfalta i bitumena i uzorkovanja nafte i naftnih proizvoda.

U skladu sa usvojenom dinamikom, od strane Laboratorije obezbjeđen je konstantan monitoring procesa proizvodnje na tehnološkim sekcijama, kao i kontrola kvaliteta gotovih proizvoda i poluproizvoda.

Rafinerija nafte Brod je 2015.godine implementirala i sertifikovala integrisani menadžment sistem u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9001:2008 - Sistem upravljanja kvalitetom, ISO 14001:2004 - Sistem upravljanja zaštitom životne sredine i OHSAS 18001:2007 - Sistem zaštite zdravlja i bezbijednosti na radu.

U skladu sa evropskom Regulativom (CPR) o građevinskim proizvodima EU/305/2011 i harmonizovanim standardom za putne bitumene (EN 12591:2009), Rafinerija od 2011. godine posjeduje sertifikat o usklađenosti sistema fabričke kontrole proizvodnje bitumena, CE – znak.

Laboratorija redovno prati zahtjeve evropskih i svjetskih standarda i propisa i primjenjuje ih u svom radu, te redovno učestvuje u međulaboratorijskim ispitivanja sa evropskim laboratorijama.

Više puta Laboratorija „Rafinerija nafte Brod“ a.d. osvojila je nagradu u nominaciji „Excellence", za učešće u međulaboratorijskim uporednim ispitivanjima kvaliteta dizel-goriva.

Nagrade su pokazatelji da Rafinerija nafte Brod ima modernu laboratorijsku opremu i kompetentno osoblje spremno da obezbjedi rezultate ispitivanja proizvoda sa visokom tačnošću.

Laboratorija pruža usluge i trećim licima. Primarni interes laboratorije je da ispitivanje uvijek obavlja u skladu sa navedenim metodama i zahtjevima kupca, radi postizanja njihovog potpunog zadovoljstva uz stalno povećanje efikasnosti i efektivnosti kompletnog poslovanja ispitne laboratorije.

Rezultati ispitivanja su poslovna tajna, pa se shodno tome na takav način sa njima i postupa. Svim korisnicima usluga ispitivanja, na njihov zahtjev, ispitna laboratorija omogućava prisustvo tokom ispitivanja vlastitih uzoraka.

Zahtjevi za ispitivanje

Svaki zahtjev za ispitivanje hemijskog ispitivanja nafte i naftnih proizvoda iz djelokruga ispitne laboratorije prati pisani zahtjev za ispitivanje!

Zahtjevi za ispitivanje se mogu poslati na mail: JovicicJovana@rafinerija.com