Landing image
Kvalitet i standardi

Ispitna laboratorija „Rafinerije nafte Brod“ a.d. ispituje kvalitet sirove nafte, kvalitet gotovih komercijalnih proizvoda: automobilska goriva, dizel i benzin, putni bitumen, tečni i prirodni gas. Laboratorija je savremeno opremljena i kadrovski osposobljena stručnim personalom da primjenom propisanih metoda ocijeni kvalitet proizvoda za koje izdaje propisane certifikate – izvještaje  koji prate proizvode.

U okviru područja fizičko – hemijskog ispitivanja nafte i naftnih proizvoda, Ispitna laboratorija RNB je 2012. godine u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 prvi put akreditovana gdje je ujedno na bazi naše Ispitne laboratorije Institut za akreditaciju branio svoj sistem prema međunarodnom Institutu za akreditaciju, zaključivanje sporazuma sa EA (Evropska organizacija za saradnju u području akreditiranja) o priznavanju jednakosti postupaka akreditiranja i dokumenata koje izdaju akreditirana tijela (MLA) u prisustvu mađunarodnog eksperta.

Obim i područje akreditacije se u skladu sa potrebama i zahtjevima tržišta od 2012. do danas konstantno povećava. Od 2012. godine ispitna laboratorija je više puta prošla reakreditaciju, a od 2020. godine i po novoj verziji standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018. Trenutno akreditacija obuhvata 59 metoda ispitivanja nafte i naftnih proizvoda,  asfalta i bitumena i uzorkovanja nafte i naftnih proizvoda. Od 2021. godine Ispitna laboratorija je akreditovala i metode za analizu prirodnog gasa.

Ispitna laboratorija redovno prati zahtjeve evropskih, svjetskih standarda i propisa koje primjenjuje u svom radu, te redovno od 2010. godine uspješno učestvuje u međulaboratorijskim ispitivanjima sa jedinim međunarodnim Institutom IIS Holandija.

Više puta Ispitna laboratorija „Rafinerija nafte Brod“ a.d. osvojila je nagradu u nominaciji „Excellence", za učešće u međulaboratorijskim uporednim ispitivanjima kvaliteta nafte i naftnih proizvoda. Takođe standardno učestvuje i na svakom regionalnom nivou.

Nagrade su pokazatelji da Rafinerija nafte Brod ima modernu laboratorijsku opremu i kompetentno osoblje spremno da obezbjedi rezultate ispitivanja proizvoda sa visokom tačnošću. Rafinerija obezbjeđuje sredstva svake godine za povišenje tehničke kompetentnosti putem prisustvovanja eksternim seminarima i obukama što omogućuje da se usvajaju novi zahtjevi standarda i operativno primjenjuje za rad.

Takođe već duže vremena osoblje Ispitne laboratorije učestvuje u razmatranjima novih izdanja međunarodnih standarda i njihovo usvajanje pri Tehničkom komitetu za naftu i naftne derivate. U ovoj godini dostavili smo prijavu za članstvo u Tehnički komitet za prirodni gas.

Ispitna laboratorija pruža usluge i trećim licima. Primarni interes ispitne laboratorije je da ispitivanje uvijek obavlja u skladu sa navedenim metodama i zahtjevima kupca, radi postizanja njihovog potpunog zadovoljstva uz stalno povećanje efikasnosti i efektivnosti kompletnog poslovanja Ispitne laboratorije.

Rezultati ispitivanja su poslovna tajna, pa se shodno tome na takav način sa njima i postupa. Svim korisnicima usluga ispitivanja, na njihov zahtjev, Ispitna laboratorija omogućava prisustvo tokom ispitivanja vlastitih uzoraka.

Personal Ispitne laboratorije pokazuje svoju aktivnost ne samo u okviru laboratorije , daje svoj doprinos učešćem kako na stručnim konkursima tako i sportskim igrama organizovani na nivou kompanije „Zarubežnjeft“. 

Zahtjevi za ispitivanje

Svaki zahtjev za ispitivanje hemijskog ispitivanja nafte i naftnih proizvoda iz djelokruga ispitne laboratorije prati pisani zahtjev za ispitivanje!

Zahtjevi za ispitivanje se mogu poslati na mail: JovicicJovana@rafinerija.com; KhalatyantsLV@rafinerija.com