Landing image
Organizaciona struktura

Organi društva

Skupština Društva:


Pravo učestovavanja u radu Skupštine akcionara ostvaraju svi akcionari Društva prema spisku Centralnog registra za hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Upravni odbor Društva:

Igor Ščelkunov, predsjednik
Denis Maksimov, član
Margarita Tatarnova, član

Direktor Društva:

Karaljus Anatolij

Zamjenici direktora:

Klešnin Vjačeslav, Zamjenik generalnog direktora za proizvodno tehničke poslove
Kuzmanović Stanoje, Zamjenik generalnog direktora za tehničko održavanje opreme

Vlasnička struktura:

Akcionari prema spisku Centralnog registra za hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka.