Landing image
Organizaciona struktura

Organi društva

Skupština Društva:


Pravo učestovavanja u radu Skupštine akcionara ostvaraju svi akcionari Društva prema spisku Centralnog registra za hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Upravni odbor Društva:

Andrej Getinger, predsjednik
Denis Maksimov, član
Vladimir Liman, član

Direktor Društva:

Karaljus Anatolij

Zamjenici direktora:

Tkačev Kiril, Zamjenik generalnog direktora za proizvodno tehničke poslove
Kuzmanović Stanoje, Zamjenik generalnog direktora za tehničko održavanje opreme
Šajmardanov Ildar, Zamjenik generalnog direktora za finansije, ekonomiju i informacione tehnologije
Seleckaja Ljudmila, Zamjenik generalnog direktora za upravljanje personalom i prevodilačke poslove
Samuilov Valeri, Zamjenik generalnog direktora za bezbjednost

Vlasnička struktura:

Akcionari prema spisku Centralnog registra za hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka.